Số/Ký hiệu: Số 16/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2018
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm