Số/Ký hiệu: Số 09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/08/2016
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:

Tài liệu đính kèm