Số/Ký hiệu: Không số
Ngày ban hành: 16/01/2017
Người ký: BTV Huyện ủy
Trích yếu: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm