Số/Ký hiệu: Số 32 - CV/HU
Ngày ban hành: 01/10/2015
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện
Nội dung:

Tài liệu đính kèm