Số/Ký hiệu: Không số
Ngày ban hành: 16/01/2017
Người ký: BTV Huyện ủy
Trích yếu: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Nội dung:

Tài liệu đính kèm