Số/Ký hiệu: Số: 07 /2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/07/2013
Người ký: Lê Văn Cầm
Trích yếu: Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Diễn Châu
Nội dung: Căn cứ Nghị Quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc Hội khóa XIII về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia;

 


Tài liệu đính kèm