Số/Ký hiệu: Số - KH/HU
Ngày ban hành: 09/01/2017
Người ký: Trần Văn Cương
Trích yếu: Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Nội dung:

Tài liệu đính kèm