Số/Ký hiệu: Số: 05/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/07/2013
Người ký: Lê Văn Cầm
Trích yếu: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Nội dung: Quyết định hội đồng nhân dân huyện nhất trí với những đánh giá về tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 đã được nêu trong báo cáo của UBNB huyện; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Tài liệu đính kèm