Số/Ký hiệu: Không số
Ngày ban hành: 16/01/2017
Người ký: BTV Huyện ủy
Trích yếu: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Nội dung:

Tài liệu đính kèm