Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 11 - HD/BTGHU 17/01/2017 HƯỚNG DẪN Hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Đinh Dậu năm 2017
Số - KH/HU 18/01/2017 KẾ HOẠCH Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
Số 12/2016/QĐ-UBND 13/10/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Diễn Châu
Số 11/2016/QĐ-UBND 06/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Diễn Châu
Số 09/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017
Số 06 - HD/HU 12/01/2017 HƯỚNG DẪN xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã h
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đ
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lư
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân s
Số: 66/UBND-VP 12/01/2017 Về nghỉ Tết Âm lịch 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 01/CT-UBND 06/01/2017 Chỉ thị về việc tổ chức tết trồng cây nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số - KH/HU 09/01/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
115 /CV-TNMT 01/12/2016 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Phúc và xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu
Số: 137 /CV-TNMT 14/11/2016 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại các xã Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Bình và Diễn Mỹ
Số: 1764 /UBND-KT&HT 18/11/2016 V/v xử lý vi phạm quy định niêm yết khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” trên xe ô tô
Số: 1593 /UBND-KT&HT 19/10/2016 Về việc thời hạn đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX vật liệu PET
Số: 1609 / UBND-NN 20/10/2016 Về việc chỉ đạo nuôi trồng thủy sản sau mưa bão
Số: 1602/ UBND-NN 20/10/2016 Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
Số 1176 /UBND- NN 11/08/2016 Về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý kỹ thuật nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>