Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 5-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 5-2019 (23/05/2019 04:37 PM)

1. Với mục đích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước.  Ngày 20/5/2019, UBND huyện ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, phòng ban liên quan, UBND các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm. Hình thức phải đa dạng, linh hoạt sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Trước tình trạng một số người dân tự ý lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi, đốt rơm rạ, nông sản đã gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngày 17/5/2019, UBND huyện có Công văn số 919/UBND –KTHT, về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiến lòng, lề đường làm nơi phơi, đốt rơm rạ, nông sản gây ảnh hưởng an toàn giao thông. UBND huyện yêu cầu Công an huyện; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi rơm rạ, nông sản. UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phơi sấy nông sản phục vụ nhân dân. Công an huyện và UBND các xã, Công an xã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường theo qui định.

3. Nhằm chấn chỉnh tình trạng, một số xã, trường học huy động việc đóng góp của nhân dân chưa đảm bảo theo các qui định. Ngày 13/5/2019, UBND huyện có Công văn số 883/UBND-TCKH về việc tăng cường công tác thu, quản lý các loại quĩ; huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; các khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện tại các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn; các trường học; các phòng, nghành chuyên môn liên quan, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu, chi các loại quĩ, huy động sự đóng góp cảu nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; các khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện tại các trường học. Thực hiên tốt theo các qui định theo qui chế dân chủ cơ sở.

4. Trong tuần Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Diễn Châu, đã có Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ về việc xây dựng các danh hiệu Văn hóa. Ban chỉ đạo đã cụ thể hóa các văn bản liên quan đến các nội dung xây dựng đời sống văn hóa... để các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện mộtt cách thuận lợi và hiệu quả. Hướng dẫn đã nêu rõ các qui định và trình tự thực hiện các nội dung về xây dựng các danh hiệu Văn hóa như: Gia đình, văn hóa, làng bản, khối xóm văn hóa; Cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt văn minh đô thị; xây dựng xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn; xây dựng các mô hình văn hóa như: Mô hình việc cưới, việc tăng tang theo nếp sống mới, mô hình làng bản, khối xóm văn hóa tiêu biểu, mô hình các câu lạc bộ, mô hình đội văn hóa thông tin lưu động. Đây là những tiêu chuẩn để làm căn cứ thực hiện.

                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu