Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị quyết phê chuẩn các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu
 
Nghị quyết phê chuẩn các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu (18/01/2016 03:02 PM)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN DIỄN CHÂU
-----------------

                 Số: 23 /2015/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Diễn Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển

 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu

---------------------

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 16

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 469/TTr.UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016;

                Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, ý kiến của các đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016 theo đề nghị của UBND huyện, như sau:

I. CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ:

1. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và nông thôn:

          - Hỗ trợ kinh phí tham quan học tập, du nhập ngành nghề, tìm kiếm thị trường cho các ngành của huyện và xã. (Nội dung theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                 - Đóng mới tàu đánh bắt xa bờ có công suất 01 máy trên 150CV trở lên (chuyển từ đánh bắt vùng lộng sang vùng khơi), có đăng ký trước với UBND huyện: Hỗ trợ 30 triệu đồng/tàu (có hồ sơ đóng mới, UBND huyện kiểm tra, xác nhận và nghiệm thu theo quy định). Không hỗ trợ cho các đối tượng đã được hưởng chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

                - Hỗ trợ 30% giá giống lúa thuần chất lượng cao trong mô hình cánh đồng lớn 1 giống có diện tích trên 50 ha, có đăng ký trước với UBND huyện. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/mô hình.

                - Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hộ gia đình mượn hoặc thuê đất để sản xuất rau, củ quả... trên đất 2 lúa vụ Đông có diện tích 5,0 ha trở lên trong vụ Đông 2016 với mức hỗ trợ 50.000đ/sào; hỗ trợ 30% giá ngô trồng trên đất 2 lúa vụ Đông năm 2015.

          - Xã được UBND huyện giao chỉ tiêu rau, củ, quả... trên đất 2 lúa vụ Đông 2016 từ 50 ha trở lên nếu đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao được UBND huyện xét khen thưởng: 20 triệu đồng/xã.

- Hỗ trợ diện tích sản suất đất lúa sang trồng cây khác do hạn với mức hỗ trợ 50.000 đồng/sào.

          - Hỗ trợ xây dựng mô hình rau VietGAP tại xã Diễn thành 180 triệu đồng trong đó 150 triệu xây dựng nhà sơ chế đóng gói rau củ quả (có hồ sơ theo quy định) và 30 triệu công tác chỉ đạo tập huấn, tuyên truyền tiêu thụ sản phẩm.

                - Hỗ trợ xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại trong vùng quy hoạch, quy mô từ 30 con nái sinh sản trở lên; Mô hình bò lai sinh sản quy mô từ 10 con trở lên; trang trại tổng hợp hoàn thành trong năm 2016, đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT, được UBND huyện công nhận đạt tiêu chí trang trại: Hỗ trợ 1 lần với mức 20 triệu đồng/trang trại.

                - Hỗ trợ mô hình sản xuất nấm giống gốc tại Diễn Lộc: 50 triệu đồng.

     2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

- Hỗ trợ các xã xây dựng bãi rác thải tập trung của xã trong năm 20% giá trị quyết toán được phê duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/công trình. (Đối với các xã chưa có bãi rác thải tập trung. Công trình phải do xã chủ đầu tư; mỗi xã không quá 02 bãi rác thải, được các phòng liên quan UBND huyện nghiệm thu, xác nhận).

           3. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

                - Các đơn vị được UBND tỉnh công nhận Làng nghề trong năm được hỗ trợ 30 triệu đồng/làng nghề;

                 - Hỗ trợ 50 triệu đồng/ha cho các xã hoàn thành công tác quy hoạch, GPMB và xây dựng hạ tầng cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có quy mô 5-10 ha.

     4. Lĩnh vực thương mại dịch vụ:

           - Các xã chưa có chợ mà triển khai xây dựng được chợ với diện tích tối thiểu 1.500 m2 được hỗ trợ 50 triệu đồng/xã để chi phí cho công tác lập quy hoạch và san lấp mặt bằng.

          5. Lĩnh vực Xây dựng kết cấu hạ tầng:

           - Các xã xây dựng đường GTNT (Theo cơ chế của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư XD công trình GTNT trên địa bàn tỉnh Nghệ An): huyện hỗ trợ 20% giá trị xây lắp theo Quyết toán được phê duyệt;

          - Các xã xây dựng NTM đăng ký về đích và hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm  2016: Hỗ trợ mỗi xã 300 triệu đồng.

          6. Lĩnh vực khoa học – công nghệ:

- Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có mô hình ứng dụng KHCN tiên tiến để sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, có quy mô từ 01 ha trở lên.

          7. Lĩnh vực văn hoá xã hội:

7.1. Y tế:

           - Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế  trong năm được hỗ trợ 50 triệu đồng/xã;

           - Cán bộ đi học Đại học Y khoa về phục vụ cho xã, được hỗ trợ kinh phí đào tạo 1000.000 đồng/tháng; Bác sỹ được cấp thẩm quyền hợp đồng phục vụ tại Trạm  Y tế được hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng;

           - Thu hút Bác sỹ (tốt nghiệp ĐH hệ chính quy) có cam kết thời gian công tác tại Trạm Y tế  các xã, Thị trấn từ 4 - 5 năm trở lên: Hỗ trợ một lần ban đầu: 30 triệu đồng/B.sỹ.

         7.2. Văn hoá - thông tin – thể thao:

         - Xóm xây dựng mới nhà văn hoá trong năm được hỗ trợ 30 triệu đồng/xóm; Xóm giáo toàn tòng: 60 triệu đồng (UBND huyện quy định quy mô thiết kế, dự toán xây dựng, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu để có cơ sở xác định hỗ trợ);

         - Hỗ trợ xã có di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia: 10 triệu đồng/di tích được xếp hạng;

          - Xã lắp đặt hoàn thành đài truyền thanh không dây trong năm: Hỗ trợ 50 triệu đồng (Có hồ sơ quyết toán theo quy định);

         - Xã hoàn thành thiết chế Văn hóa, thông tin - TDTT đạt chuẩn Quốc gia trong năm: Hỗ trợ 20 triệu đồng/xã;

         - Xã đạt tiên tiến xuất sắc trong phong trào Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm, được hỗ trợ 10 triệu đồng/xã;

           - Hỗ trợ cho các đơn vị đạt danh hiệu văn hóa trong năm, mỗi đơn vị: 05 triệu đồng.

         - Hỗ trợ Xã xây dựng hoàn thành Trung tâm Giao dịch “Một cửa” độc lập với khu vực làm việc trong năm 2015 (Tiêu chí, nghiệm thu theo quy định): Hỗ trợ 10 triệu (Mua sắm CSVC).

           7.3. Giáo dục:

                - Trường đạt chuẩn Quốc gia (bước 1) được công nhận trong năm: Hỗ trợ 200 triệu/đơn vị; trường đạt chuẩn mức độ 2: hỗ trợ 100 triệu đồng/đơn vị cấp cho trường để mua sắm CSVC, trang thiết bị dạy học,... (Không hỗ trợ cho trường được công nhận lại).

           7.4. Lao động - TB và XH:

                - Các xã xuất khẩu trên 50 lao động trong năm được hỗ trợ 20 triệu đồng để thực hiện công tác tuyên truyền, xúc tiến công tác XKLĐ.

            8. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh

 - Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng dân quân biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo: 150 triệu đồng (chi tiết theo dự toán và nội dung được UBND huyện phê duyệt).

II. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

1. Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2016 (Bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Thương mại -Dịch vụ và XD kết cấu hạ tầng).

2. Nguồn Sự nghiệp Giáo dục (lĩnh vực giáo dục và đào tạo);

3. Nguồn Sự nghiệp đảm bảo xã hội (Bao gồm các lĩnh vực: y tế – văn hóa xã hội; Lao động, TB XH, dân số,..);

4. Nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách Huyện năm 2016: Hỗ trợ các xã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016.

5. Nguồn ngân sách Tỉnh bố trí bổ sung tăng thêm lĩnh vực Quốc phòng - An ninh trong dự toán năm 2016: Hỗ trợ lĩnh vực Quốc phòng.

Điều 2. Giao UBND huyện căn cứ Nghị quyết HĐND huyện tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đ­ược Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu khóa XVIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2015./.

 

    Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND tỉnh;                        (để b/cáo)

- Đoàn ĐB QH, HĐND tỉnh;                                  (để b/cáo)

- Sở Tư pháp;  Tài chính, KH&ĐT              (để k/ tra, b/cỏo)

- Thường trực Huyện uỷ;                                       (để b/cáo)

- Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- HĐND-UBND các xã, thị trấn;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- Lưu VT HĐND-UBND huyện.

                         CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

                       Trần Văn Cương

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu