Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 43-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 43-2020 (10/11/2020 10:36 AM)

1. Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc ngày 18/11 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của các khu dân cư. Để ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2020 diễn ra ý nghĩa, thiết thực và đảm bảo an toàn. Ngày 04/11/2020, UBND huyện có Công văn số 2392/UBND-VHTT về việc: Tuyên truyền ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về: Vai trò, vị trí và truyền thống của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong 90 năm qua (18/11/1930 – 18/11/2020); các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết; gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh; các hoạt động văn hóa,thể thao, sinh hoạt cộng đồng nhằm thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời vào thời kỳ 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước; ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

 Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc. 

 Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Với mục đích tạo nên một chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Ngày 02/11/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về: Thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung mà Kế hoạch đã đề ra và phân công nhiệm vụ thực hiện. Theo đó Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm nay diễn ra từ 15/11 – 15/12/2020, trọng tâm là từ 15 – 25/11. Với chủ đề: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

3. Ngày 06/11/2020, UBND huyện Diễn Châu đã có Công văn số 2430/UBND-TP về việc: Phát thanh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương ít nhất 01 lần mỗi tuần, nội dung do phòng Tư pháp huyện cung cấp.

 

                                                                                        Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu