Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 16/NQ-HĐND 30/08/2019 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 03 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng. Tải về
Số 15/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Cao Đức Hùng Tải về
Số 14/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 13/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND huyện Diễn Châu Tải về
Số 11/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về điều chỉnh chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện Diễn Châu Tải về
Số 10/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2019 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2018 huyện Diễn Châu Tải về
Số 08/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn Tải về
Số 07/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
Số 02/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 04/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Tải về
Số 05/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch XDCB năm 2019 (từ nguồn chưa phân bổ) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải về
Số 23/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 22/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu Tải về
Số 21/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 20/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu