Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ủy ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn
 
Ủy ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn (18/09/2015 09:02 AM)

1. Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An

- Điện thoại/ Fax: 0238 3623 373

- Chủ tịch UBND huyện: Chu Thế Huyền

Điện thoại: 0238 3862 315

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện:

+ Phan Xuân Vinh:

Điện thoại: 0238 3862365

+ Phạm Xuân Sánh:

Điện thoại: 0238 3623 700

+ Hà Xuân Quang:

Điện thoại: 0238 3862 546


2. Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

  1) Ông Nguyễn Duy Thanh- UVBTV HU, Trưởng Công an huyện

   2) Ông Hoàng Minh Đạo- UVBTV HU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

   3) Ông Trần Văn Hiến- HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

   4) Ông Lê Mạnh Hiên- HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

   5) Ông Nguyễn Văn Lợi- HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

   6) Ông Cao Minh Thông- Trưởng Phòng Tư pháp

   7) Ông Trương Đức Năm- Trưởng Phòng Y tế

   8) Ông Phan Văn Hùng- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

   9) Ông Nguyễn Nhã Sơn- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

   10) Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

   11) Ông Trương Công Sửu- Trưởng Phòng Lao động TB&XH

   12) Ông Ngô Quang Long- HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

   13) Ông Trương Văn Đức- HUV, Chánh Thanh tra huyện

   14) Ông Lê Thế Hiếu- HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT


3. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Hiến

Điện thoại: 0238 3862 355

- Các Phó Chánh Văn phòng:

+ Nguyễn Khánh Dương

Điện thoại: 0913 431 222

+ Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại: 0979 076 319

+ Hoàng Thị Xuyên

Điện thoại: 0943 679 828


4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Trưởng phòng: Phan Văn Hùng

Điện thoại: Điện thoại: 02383 624 636

Email: phanhungtckh@gmail.com

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đậu Ngọc Long

Điện thoại: 0948.366.969

Email: daungoclong@gmail.com

+ Phan Xuân Tuấn

Điện thoại: 0985553216

Email:

Nguyễn Huỳnh Trình

Điện thoại: 0988 817 588

Email: trinhvptddc@gmail.com


5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.339

- Email: dienchau@nghean.edu.vn

- Trưởng phòng: Mai Ngọc Long       

  Điện thoại: 0912 527 001

  Email: mailongpgd.dc@nghean.edu.vn

- Các Phó Trưởng phòng:

          + Nguyễn Hữu Cầu; Email: huucaupgd.dc@nghean.edu.vn

          + Nguyễn Thị Hương; Email: huongpgd.dc@nghean.edu.vn

 

6. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02388940688.

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lợi

  Email: Loinoivudc@gmail.com

- Các Phó Trưởng phòng:

 + Phạm Nam Trung

  Điện thoại: 0983 566 191

+ Dương Minh Kiên

  Điện thoại: 0971 270 869

 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.531

- Email: nongnghiepdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Lê Thế Hiếu;

  Điện thoại: 02383.623.238;

  Email: 

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Thái Thị Phương Anh;

  Điện thoại: 02383.862.531;

  Email: thaiphuonganhdc@gmail.com

+ Trần Văn Quý;Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

  Điện thoại: 0988.466.137;

  Email cá nhân: 

 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 236

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

          Điện thoại: 0983 676 428;

          Email:

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Vương Phúc Ánh

          Điện thoại: 0913866606;

          Email: anhvph@gmail.com;

+ Phan Huy Cường:

          Điện thoại: 0915.000.115;


9. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.689

- Email: tpdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Cao Minh Thông

Điện thoại cơ quan:  02383.625.524

Điện thoại di động:  0913.090.753

               Email: tpdienchau@gmail.com

- Các phó Trưởng phòng:

+ Nguyễn Thị Liên

Điện thoại cơ quan:  02383.862.689

Điện thoại di động:  0914.594.446

Email: lientuphapdienchau@gmail.com

+ Đậu Thị Ngọc Hiền

Điện thoại di động: 0943 808 382

 

10. Thanh tra huyện:

  - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

  - Điện thoại : 02383862 849

           - Email: ttdienchau@gmail.com

           - Chánh Thanh tra: Trương Văn Đức

           - Các Phó Chánh Thanh tra:

             + Nguyễn Xuân Cường            Email:Cuongttdc@gmail.com

             + Cao Thanh Long                   Email: Caolongttdc@gmail.com


11. Phòng Lao động - TBXH:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.360

- Trưởng phòng: Trương Công Sửu

  Điện thoại:  02383.862.360

- Các Phó trưởng phòng:

+ Cao Xuân Thám

  Điện thoại:  0238 3622 647

+ Trần Thị Thân

  Điện thoại: 0988 951 305

+ Phạm Thị Đào

  Điện thoại: 0975 346 162


12. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.353

- Trưởng phòng: Lê Mạnh Hiên

  Điện thoại:  02383.862.354

- Các Phó trưởng phòng:

+ Lê Thị Ngọc Bích

  Điện thoại:

+ Chuy Duy Phong

  Điện thoại: 0983 370 966

+ Trần Nam Trung

  Điện thoại: 0976277888

13. Phòng Văn hoá thông tin:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 850

- Trưởng phòng: Nguyễn Nhã Sơn

  Điện thoại:  0977 010 226

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương Thu

  Điện thoại: 0978.252.581


14. Phòng Y tế:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3623 562

- Trưởng phòng: Trương Đức Năm

  Điện thoại:  0238 3623 562


15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383 625929

- Giám đốc: Hoàng Văn Ba

   Điện thoại: 0912 342 025

- Phó Giám đốc: Trần Thanh Giáp

   Điện thoại: 0909 949 666

- Phó Giám đốc: Đoàn Văn Thành

  Điện thoại: 0913 089 084


16. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện quản lý:

          1. Đài TT - TH Diễn Châu

 * Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.862.207

   Email: daittthdienchau@gmail.com

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Võ Ngọc Sơn - Giám đốc

   Điện thoại: 0238.8932.444

   Email: ngocsondtv@gmail.com

- Ông: Hà Huy Đồng - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0912057501

   Email: huydongdtv@gmail.com


  2. Trung Tâm VHTT - TT

   * Địa chỉ: Khu du lịch biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu,, tỉnh Nghệ An

   * Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Hào - Giám đốc

   Điện thoại: 02383.862.347

   Email:

- Ông: Võ Minh Phúc - Phó Giám đốc 

   Điện thoại: 02383.862.347

   Email:

- Ông: Đinh Văn Hùng - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 02383.862.899

   Email:

 

  3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

* Địa chỉ: - Cơ sở 1: Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

                  - Cơ sở 2: Xóm 4, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Phan Lam Giang; Chức vụ: Giám đốc

   Điện thoại: 0984 900 326

- Bà: Võ Thị Hằng; Chức vụ: Phó Giám đốc 

   Điện thoại: 0919 551 562

 

             4. Trung  tâm Bồi dưỡng Chính trị

* Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.625.133 - 02383.862.902 - 02383.623.303

   Email:

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Chu Văn Thiệp - Giám đốc

   Điện thoại: 0946534062

                       Email: Thiephu@gmail.com

- Ông: Đặng Quang - Phó Giám đốc điều hành

   Điện thoại: 0989095324

   Email:

                      - Ông: Lê Văn Tý - Phó Giám đốc

   Email:

   Điện thoại: 0977496712

 

     5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

* Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  Email: vpdk.dc.@gmail.com

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Trần Hoài An - Giám đốc

   Điện thoại: 0989 189 460

   Email: 

- Ông: Nguyễn Văn Thống - Phó Giám đốc 

   Điện thoại: 0912995859

   Email: thongnguyentnmtdc@gmail.com

                       
 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu