image banner
Lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 3857/UBND ngày 6/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Đến nay, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức triển khai hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (Có hồ sơ quy hoạch kèm theo). Để có cơ sở hoàn thiện đồ án quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 27/12/2022, UBND huyện Diễn Châu đã có Công văn số 3339/UBND-KT&HTvề việc lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đề nghị:

1. Các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản nêu rõ quan điểm thống nhất với nội dung đồ án hay không và các kiến nghị (nếu có) về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 18/01/2022 để tiếp thu, hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành.

 2. UBND các xã Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Hoa, Diễn Kim và Thị trấn Diễn Châu: - Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. - Tổng hợp ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức có liên quan gửi văn bản nêu rõ số ý kiến thống nhất, các kiến nghị (nếu có) về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 10/02/2022 để tiếp thu, hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông huyện Diễn Châu phối hợp với Ban quản lý các dự án quy hoạch tổ chức đăng tải công bố, công khai lấy ý kiến đồ án quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử huyện Diễn Châu.

 4. Giao Ban quản lý các dự án quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch:

- Tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng; trường hợp không tiếp thu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trước khi phê duyệt quy hoạch.

- Các nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình đầy đủ, làm cơ sở hoàn chỉnh các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.

 

Xem chi tiết Quyết định 3857/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An tại đây: Tải về

 Bản thuyết minh quy hoạch: Tải về

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn