image banner
Khối các xã

1. XÃ DIỄN AN

 

Diện tích: 786,58ha; Dân số năm 2009 là: 4.815 người.

Điện thoại,email Đảng ủy: 0383.624.617.

Điện thoại UBND xã Diễn An: 0383.862.584;

Email: ubnddienan2014@gmail.com 

 

2. XÃ DIỄN BÍCH

 

Diện tích: 281,45 ha; Dân số : 9567 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 0383627473 – email: đanguyxadienbich2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383628552 – email: ubdienbich@gmail.com

 

3. XÃ DIỄN CÁT

 

Diện tích: 656,24 ha; Dân số năm 2009: 6153 người

Diện thoại, Đảng Ủy: 0383.673.380; Email : danguyxadiencat@gmail.com

Điện thoại Ủy Ban: 0383.672.143; Email: ubnddiencat@gmail.com

 

4. XÃ DIỄN ĐỒNG

 

Diện tích: 468,46 ha; Dân số: 4.843

Điện thoại, email Đảng ủy: 038 3674 308, thaovpdu@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038 3674 378, xadiendongdc@gmail.com

 

5. XÃ DIỄN ĐOÀI

Diện tích: 1275,27 ha; Dân số: 8043 (Theo số liệu dân số năm 2009)

Điện thoại Đảng ủy: 038 3629 300; Email:  Nguyenthuhang175@gmail.com

Điện thoại UBND: 038 3864 616; Email:    ubndxadiendoai@gmail.com

 

6. XÃ DIỄN LÂM

Diện tích:   3.364,15 ha.

Dân số ( 2009) 13.681 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 0383.626.472 Địa chỉ gmail: Thanhhao1973@gmail.com

Điện thoại ủy ban nhân dân: 0383.626.382

Địa chỉ gmail: Dauxuanhuongdl@gmail.com

 

7. XÃ DIỄN LIÊN

 

Diện tích: 732,02 m2. Dân số : 6.350 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383674724

Điện thoại, email UBND xã : uybannhandanxadienlien@gmail.com

 

8. XÃ DIỄN LỘC

Diện tích tự nhiên: 702 ha

Dân số: 5596

Điện thoại: 038 3867 016; danguydienloc@gamil.com.

Điện thoại: 038 3867 596; ubndxadienloc1@gmail.com

 

9. XÃ DIỄN LỢI

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại VP Đảng uỷ: 0985 716 885 (Nguyễn Thị Đức)

Điện thoại VP Uỷ ban: 038 6648086

 

10. XÃ DIỄN NGUYÊN

 

Diện tích:  559,74 ha;      Dân số:      7486    Người

Điện thoại Đảng uỷ:  0383672039  

Điện thoại UBND xã:  0383672136     

 

11. XÃ DIỄN NGỌC

Diễn tích: 3,48 ha; Dân số: (theo số liệu dân số ăm 2009): 13834 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 0383777099.

Điện thoại UBND xã:…………………. Email: huonglaivp@gmail.com

 

12. XÃ DIỄN MỸ

         

Diện tích 484,45 ha ; Dân số 6140 người

Đảng ủy: Điện thoại 0383678143; email : danguydienmy.dc@gmail.com

Ủy ban nhân dân: Điện thoại: 0383678220 :                                                          email :ubndxadienmy.dc@gmail.com

 

13. XÃ DIỄN HẠNH

 

Diện tích  456,51ha , Dân số 7727

Điện thoại Đảng ủy: 01237303156

Điện thoại UBND : 01685729036, email: ctram.na@gmail.com

 

14. XÃ DIỄN HẢI

 

Diện tích: 520,9 ha. Dân số 8.210 khẩu

Diện thoại, email Đảng ủy: 0383 678 281

Điện thoại, email UBND xã:  0383 678 141,  Thuy.dhai@gmail.com

 

15. XÃ DIỄN HOA

 

Diện tích 430 ha , Dân số 4.972

Điện thoại Đảng ủy: 0383777921

Điện thoại UBND : 0383628968 , email Tangthihien.dh@gmail.com

 

 16. XÃ DIỄN HỒNG

 

Diện tích: 578,4 ha; Dân số: 9745 người (theo số liệu dân số 2009).

Điện thoại Đảng ủy: 0383776430; email: Danguydienhong@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383675159; email:Congttdtdienhong@gmail.com

 

 

17. XÃ DIỄN HÙNG

Diện tích tự nhiên: 523,24 ha. Dân số:  1.246 hộ

Điện thoại Đảng ủy: 0383.655326.

Điện thoại UBND xã:  0386.272466; Email: Thanhlam8381@gmail.com.

 

18. XÃ DIỄN HOÀNG

 

2. Diện tích: 675,16 ha; Dân số: 7.474 nhana khẩu

3. Điện thoại, email Đảng ủy: 0383678145,

4.Điện thoại, email UBND xã: 0383678873, ubndxadienhoang@gmail.com

 

19. XÃ DIỄN KIM

Diện tích 701,3 ha.

Dân số (theo số liệu dấn số năm 2009):  Số hộ 2.055 hộ,  8.272  nhân khẩu.

Điện thoại, email Đảng ủy: 038.3666777; Đanguydienkim@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038.3628901; UBNDdienkim@gmail.com

 

20. XÃ DIỄN KỶ

 

Diện tích: 628,1 ha;

Dân số: 10.200 người

Điện thoại Đảng ủy: 0383 676 209;  Email Đảng ủy: danguydienky@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383 675 566; Email UBND xã: ubnddienky@gmail.com

 

  21. XÃ DIỄN QUẢNG

 

Diện tích:  425,53   ha; Dân số (Theo số liệu dân số năm 2009): 4.142 người

Điện thoại: 0383.673.409     Email Đảng ủy: Phansonub@gmail.com

Điện thoại: 0383.672.237     Email: ubndxadq@gmail.com

 

22. XÃ DIỄN PHONG

 

Diễn tích              ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)..................

Điện thoại Đảng uỷ: 038 3678 312, emai Đảng ủy:  Dienphong@gmail.com

Điện thoại: 038 3675 128, emai UBND xã:  UBNDxaDienphong@gmail.com

 

23. XÃ DIỄN PHÚ

 

Diện tích              ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)..................

Điện thoại Đảng uỷ: 038 3867 899

Điện thoại Uỷ ban: 038 3867 503

 

24. XÃ DIỄN PHÚC

 

Diễn tích: 456,97ha; Dân số( theo số liệu dân số năm 2009) 4903 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: Danguydienphuc@gmail.com

ĐT: 0386281179

Điện Thoại, email UBND xã: ubndxadienphuc@gmail.com

 

25. XÃ DIỄN THÀNH

 

Diện tích: 581,32 ha; Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 9387

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383.623.089 – LinhQuan411204@gmali.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383.862.593- HaTho303@gmail.com

26. XÃ DIỄN THÁI

 

Diện tích: 602.01 ha; Dân số: 7.297 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383674632, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383674112, ubndxadienthai@gmail.com

 

27. XÃ DIỄN THÁP

 

Diện tích:       ; Dân số:

Điện thoại, email Đảng ủy: 038 3677 014, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 038 3677 011, ubndxadienthai@gmail.com

 

28. XÃ DIỄN THỊNH

 

Diện Tích: 795,64 ha, Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 12.758 nhân khẩu

Điện Thoại, email Đảng ủy: 0383.624864; email: vpdanguy@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383. 862.263.

 

29. XÃ DIỄN THỌ

 

Diện tích: 815,17 ha; Dân số: 7.696 người

Điện thoại Đảng ủy: 0383605028 – Email:

Điện thoại UBND xã: 0383867607 Email: vanphongubnddientho@gmail.com

 

 

30. XÃ DIỄN TÂN

 

Diện tích:       ; Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 038 3625 726

Điện thoại UBND xã: 038 3862 728

 

31. XÃ DIỄN TRUNG         

 

Diện tích: 1.289,44 ha; Dân số: 10.529 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 0383 625231, dudientrung@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0383 862543, ubdientrung@gmail.com

 

32. XÃ DIỄN TRƯỜNG

 

Diện tích: 892,12 ha; dân số: 9539 người

Điện thoại: Đảng ủy: 0383 864 703

Điện thoại UBND xã: 0383 643 364; Email: dientruongxadc

 

33. XÃ DIỄN VẠN

 

Diện tích: 441.43ha, dân số: ( theo số liệu dân số năm 2009) 1348 hộ.

Điện thoai email Đảng ủy: 0383677363.

Điện thoai email UBND xã: 0383675143. Email : hoaipham2512@gmail.com

34. XÃ DIỄN XUÂN

Diện tích: 199.7 ha

Dân số: 5892 người

Điện thoại Đảng ủy: 0912541871.

Điện thoại, email UBND xã: 0383675041

35. XÃ DIỄN YÊN

 

Diện tích tự nhiên: 1521.87 ha.

Dân số: 15.636 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 0383.671.420; Email: vpdienyen2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 0383.671.107; Email: vpubnddienyen@gmail.com

 

36. XÃ MINH CHÂU

 

Diện tích:             , Dân số       :

Điện thoại, email Đảng ủy:   

Điện thoại, email UBND xã:  

 

37. THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

 

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 0383.862.321

Điện thoại UBND xã: 0383.862.464

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn